………………………………. (miejscowość), dnia ………………..
…………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. dane składającego oświadczenie
Sz.P. ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ……………………….. od jej zawarcia.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż
przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.
Z poważaniem,
……………………………